Technologia Informacyjna - Elementy i narzędzia informatyki

Zasady oceniania

Ocena końcowa jest średnią następujących ocen: i jest wyliczana następująco: Zaliczenie = Średnia ocen z kolokwiów (z uwzględnieniem ocen negatywnych) Liczba ocen z kolokwiów + ( plusy - minusy ) * 0.05

Konieczne warunki uzyskania zaliczenia:

 1. Obecność na zajęciach
 2. Zaliczenie obydwu kolokwiów

(*) UWAGA: Pytania zostały przygotowane przez dr Jurczyka dla jego grup laboratoryjnych


LaTeX

Najprostszy dokument

PDFLaTeX

\documentclass{article} 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Artykuł będzie składany w/g amerykańskich zwyczajów typograficznych, co oznacza m.in., że: 
% * domyślnym formatem papieru będzie 'letter' (279 x 216 mm), a nie 'A4' (297 x 210 mm)
% * tytuł artykułu pojawi się przed nazwiskiem autora
% * w informacjach tytułowych, po nazwisku autora, zostanie umieszczona data
% * po numerze rozdziału (sekcji) nie pojawi się kropka
% * pierwszy akapit każdego rozdziału nie będzie wcinany
% Jeśli artykuł ma być składany zgodnie z normami polskimi, to w pierwszym wierszu powinno być: \documentclass{mwart} 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\usepackage{polski}       % włączenie obsługi języka polskiego
\usepackage[utf8]{inputenc}   % włączenie obsługi polskich liter - informujemy LaTeX-a, że polskie litery są w standardzie UTF-8
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% w przypadku MS Windows, powyżej powinno być: \usepackage[cp1250]{inputenc}
% w przypadku starszych wersji Linux-a, powyżej powinno być: \usepackage[latin2]{inputenc}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{document}
treść dokumentu
\end{document}
Krótkie wyjaśnienie na temat zawartych w nim komend można znaleźć na stronie Grupy Użytkowników Systemu TeX.

XeLaTeX / LuaLaTeX

XeLaTeX i LuaLaTeX pozwalają użyć każdego fontu zainstalowanego w systemie, a nie tylko fontów znajdujących się w katalogach TEX-owych. Obydwa kompilatory obsługują, tylko i wyłącznie, znaki zapisane przy użyciu kodowania 'UTF-8'. Poniżej znajduje się wersja najprostszego dokumentu dla w/w systemów składu tekstu
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Kompilacja za pomocą komendy 'xelatex' / 'lualatex', a nie 'pdflatex'
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\documentclass{article}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Jeżeli chcesz określić z których fontów (systemowych) ma korzystać kompilator, to odkomentuj dwie poniższe linie
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\usepackage{fontspec}
%\setmainfont{Ubuntu} %'Ubuntu' to nazwa rodziny fontów systemowych Linux
% wyświetlanie listy fontów - użyj komendy 'fc-list : family'
\usepackage{polski} % włączenie obsługi języka polskiego
\begin{document}
treść dokumentu
\end{document}
Bardziej skomplikowany dokument można znaleźć w Wikipedii.

Konwersja polskich znaków

Trochę informacji wstępnych.

Jeżeli dokument został utworzony w systemie Windows i chcemy go edytować w systemie Linux, to najpierw należy dokonać konwersji polskich znaków ze standardu cp1250 na standard utf-8 (nowszy standard) lub latin2 (starszy standard), a następnie trzeba zastąpić linię \usepackage[cp1250]{inputenc}, odpowiednio, linią \usepackage[utf8]{inputenc} albo \usepackage[latin2]{inputenc}.

Jeżeli dokument, utworzony w Linux-ie, chcemy edytować w systemie Windows, to należy wykonać konwersję w drugą stronę (utf-8cp1250) / (latin2cp1250) oraz zastąpić linię \usepackage[utf8]{inputenc} / \usepackage[latin2]{inputenc} linią \usepackage[cp1250]{inputenc}.

Niektóre edytory MS Windows, np. Notepad++ (darmowy odpowiednik programu Notatnik) lub TeXworks (program instalowany wraz z kompilatorem), pozwalają określić jaki standard kodowania (polskich znaków) ma być użyty podczas podczas edycji dokumentu. Jeżeli więc edytor pozwala na bezpośrednie wstawianie liter w standardzie UTF-8 lub Latin2, to konwersja cp1250utf-8, czy też cp1250latin2, nie jest potrzebna.

Konwersja ze standardu "cp1250" na "utf-8"

iconv --from-code=cp1250 --to-code=utf-8 twójPlik.tex > nowyPlik.tex
lub
iconv -f cp1250 -t utf-8 twójPlik.tex > nowyPlik.tex

Konwersja ze standardu "utf-8" na "cp1250"

iconv --from-code=utf-8 --to-code=cp1250 twójPlik.tex > nowyPlik.tex
lub
iconv -f utf-8 -t cp1250 twójPlik.tex > nowyPlik.tex

Materiały pomocnicze

[Image]
Źródło rysunku: http://i.imgur.com/

Charakterystyka LaTeX-a

Dokumentacja, podręczniki

LaTeX w systemie Windows

Edytory

Różne

Tworzenie prezentacji w LaTeX-u

Książki

Gnuplot

Materiały pomocnicze

LINUX

Dystrybucje

Materiały pomocnicze

Książki