Programowanie obiektowe

II rok studiów stacjonarnych inżynierskich, kierunek Informatyka, wydział IET

Materiały pomocnicze

Zasady zaliczania przedmiotu

Zajęcia są podzielone na dwie części:
 1. Zajęcia nr 1-7
  • Uczestnicy rozwiązują zadania przygotowawcze
  • Na początku zajęć nr 2-7 odbywa się kartkówka sprawdzająca przygotowanie do ćwiczeń - za każdą z nich można otrzymać max. 1 punkt
 2. Zajęcia nr 8 i kolejne
  • Zajęcia mają formę, obowiązkowych, konsultacji
  • Uczestnicy, indywidualnie, tworzą dwa miniprojekty:
   1. System zamiany tekstu, zawartego w pliku BibTeX, na formę obiektową
   2. System przetwarzania danych, udostępnionych przez serwis NBP
  • Za każdy z nich można otrzymać max. 5 punktów, na co składa się:
   Projekt, implementacja oraz obsługa błędów max. 3,5 pkt.
   Testy weryfikujące poprawność działania (testy jednostkowe oraz integracyjne) max. 1,0 pkt
   Dokumentacja techniczna w oparciu o Javadoc (przykład użycia)max. 0,5 pkt.
  • Należy zaprojektować odpowiednie interfejsy
  • Opracowane interfejsy należy przedstawić i przedyskutować z prowadzącym na  ćwiczeniach 8 (miniprojekt 1) oraz 11 (miniprojekt 2)
  • Po zaakceptowaniu projektu systemu przez prowadzącego, można, dopiero, przystąpić do jego implementacji
  • Na dzień przed oddaniem miniprojektu, proszę umieścić jego treść w indywidualnym katalogu rozwiązań - będzie on dostępny przed ćwiczeniami nr 10 oraz 13
  • Zawarty w tym katalogu kod źródłowy, zostanie poddany weryfikacji systemem antyplagiatowym
  • W przypadku stwierdzenia, że ten kod jest kopią kodu innej osoby, jego autorzy otrzymują 0 pkt. za całość miniprojektu
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 16 = 6 Kartkówki + 5 Miniprojekt nr 1 + 5 Miniprojekt nr 2 . Wysokość oceny końcowej będzie obliczana na podstawie ilości zdobytych punktów, w oparciu o progi określone w regulaminie studiów (§13, ust. 1). Maksymalna liczba nieobecności to 2.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

L. p.Tematyka
1Podstawowe narzędzia Javy
2Model obiektowy Javy - tworzenie, testy
3Użycie stworzonego modelu do rozwiązania prostego zadania
4Interfejsy oraz kolekcje
5Mechanizm dziedziczenia
6Mechanizm wyjątków oraz interfejs 'Map'
7Wzorzec projektowy 'Visitor'
8Miniprojekt 1 - wstępna konsultacja
9Miniprojekt 1 - prezentacja wybranej (częściowej) implementacji
10Miniprojekt 1 - oddawanie wersji końcowej
11Miniprojekt 2 - wstępna konsultacja
12Miniprojekt 2 - prezentacja wybranej (częściowej) implementacji
13Miniprojekt 2 - oddawanie wersji końcowej