Programowanie w języku Ruby

II rok studiów stacjonarnych inżynierskich, kierunek Informatyka, wydział IET

Zasady zaliczania przedmiotu

Oddawanie zadań prostych

Oddawanie zadania złożonego

Materiały pomocnicze

Różne

Ruby

Ruby on Rails

Wybrane slajdy z wykładu

Prezentacja którą należy utworzyć
Data modyfikacji slajdów: 16-02-2018, 09:49

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

L. p. Tematyka Jak się przygotować do ćwiczenia
1
 • Składnia języka Ruby
 • Typizacja
 1. Przeczytaj jakie funkcjonalności związane z tworzeniem skryptów Ruby oferuje edytor Visual Studio Code [Ikona programu 'Visual Studio Code']
 2. Uruchom ten edytor za pomocą komendy code lub kliknij ikonę programu
 3. Przy użyciu opcji "Open folder..." (Ctrl+K Ctrl+O) wybierz katalog w którym będą przechowywane Twoje skrypty
 4. W obrębie panelu "EXPLORER" najedź kursorem myszy na nazwę powyższego katalogu i kliknij ikonę "New File" - utwórz pusty plik/skrypt o nazwie main.rb
 5. Napisz skrypt wypisujący sumę dwóch liczb
 6. Za pomocą sekwencji klawiszy Ctrl+` otwórz panel terminala
 7. W przypadku MS Windows:
  • Kliknij napis "Customize" i określ którego z dostępnych terminali chcesz używać do wydawania poleceń systemowych: "Git Bash", "PowerShell", ...
  • Z listy dostępnych terminali wybierz ten, który wspiera sekwencje sterujące ANSI - sprawdź czy po wydaniu polecenia ruby -e 'puts "\e[31mTest\e[0m"' napis "Test" wyświetla się na czerwono
 8. W obrębie panelu terminala wpisz polecenie ruby main.rb, co spowoduje uruchomienie Twojego skryptu
 9. Jeżeli chcesz aby określona sekwencja klawiszy (np. Ctrl+Alt+R) uruchamiała polecenie ruby <nazwa_bieżącego_skryptu>, to:
  • Naciśnij Ctrl+K Ctrl+S, a następnie otwórz plik keybindings.json i umieść, pomiędzy parą nawiasów kwadratowych, pokazaną poniżej treść:
   [
    { "key": "ctrl+alt+r", "command": "workbench.action.tasks.runTask", "args":"ruby" }
   ]
   
  • Utwórz, w katalogu z kodem źródłowym, podkatalog .vscode
  • W tym ostatnim, utwórz plik tasks.json o następującej zawartości:
   {
    "version": "2.0.0",
    "tasks": [
          {
           "label": "ruby",
           "command": "ruby",
           "args": [ "${file}" ]
          }
         ]
   }
   
 10. Zainstaluj gem-a rubocop: gem install rubocop --no-document
 11. Zastąp zawartość skryptu main.rb następującą:
  =begin
  Przykładowy kod ze strony http://rubocop.readthedocs.io/en/latest/basic_usage/
  =end 
  def badName
  if something
     test
  end
  end
  
 12. Za pomocą programu rubocop sprawdź zgodność tego skryptu z zasadami pisania poprawnego kodu w Ruby - wykonaj: rubocop main.rb
 13. Wywołaj program następująco: rubocop --auto-correct main.rb - rubocop dokona autokorekty skryptu źródłowego, tzn. doprowadzi go, na tyle ile to możliwe, do stanu zgodności z w/w zasadami
 14. Ponownie sprawdź zgodność skryptu z powyższymi zasadami
 15. Ręcznie popraw skrypt i doprowadź go do stanu "brak wykroczeń", tzn. po wydaniu polecenia rubocop main.rb ma się wypisać tekst: "... no offenses detected"
 16. Zainstaluj rozszerzenie vscode-ruby oraz (wymienione tam) gem-y potrzebne do prawidłowego działania debuggera
 17. Naciśnij Ctrl+,, wybierz "USER SETTINGS" i dopisz:
  "ruby.lint": {
   "reek": false,
   "rubocop": true,
   "ruby": true, //Runs ruby -wc
   "fasterer": false,
   "debride": false,
   "ruby-lint": false
  }
  
  a następnie naciśnij Ctrl+S
 18. Przeczytaj jak korzystać z debuggera
 19. Zainstaluj gem-a rcodetools: gem install rcodetools --no-document
 20. Sprawdź czy działa autouzupełnienie - dopisz na końcu skryptu tekst puts 1.e. Jeżeli nie pojawiło się menu z propozycjami nazw metod, to naciśnij Ctrl+Spacja
 21. Zainstaluj gem-a pry: gem install pry --no-document
 22. Zaznajom się z możliwościami programu pry
 23. Przeczytaj opis testów minitest, TDC oraz przyglądnij się przykładom testów
2
 • Przetwarzanie tekstu
 • Tworzenie jednolinijkowców
 • Wyrażenia regularne
Zaznajom się z:
3
 • Programowanie funkcyjne
 • Obiektowość
 • Programowanie sterowane testami - TDD
 • Programy 'gem' oraz 'rake'
Zaznajom się z:
4 Tworzenie prostych aplikacji internetowych
 • Interfejs Rack
 • Podstawy języka dziedzinowego (DSL) "Sinatra"
Zaznajom się z:
5 Framework "Ruby on Rails" - Kontroler oraz testy funkcjonalne Zaznajom się z:
6 Framework "Ruby on Rails" - Model oraz testy jednostkowe Zaznajom się z:
7 Framework "Ruby on Rails" - Widok oraz testy integracyjne Zaznajom się z:

[Ranking popularności języków]


Rysunek ze strony https://www.udemy.com/blog/modern-language-wars/